หลักสูตร(คอสสำหรับผู้ที่ถือวีซ่านักเรียน)

หลักสูตรฝึกและพัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยญี่ปุ่น ได้แก่ การฟัง พูด อ่าน เขียน (※คอสสำหรับผู้ที่ถือวีซ่านักเรียน)

<กลุ่มเป้าหมาย>

  • ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เช่น มหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนเฉพาะทาง ในประเทศญี่ปุ่น
  • ผู้ที่มีเป้าหมายที่จะทำงานกับบริษัทญี่ปุ่นหรือหางานในประเทศญี่ปุ่น
  • ผู้ที่ต้องการใช้ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำอย่างถูกต้อง
  • ผู้ที่ต้องการฝึกทักษะภาษาญี่ปุ่นของตนเอง

<ระดับคลาสเรียน>แบ่งออกเป็น 9 ระดับ ตั้งแต่ระดับต้นถึงระดับสูง

ระดับ 1 【ชั้นต้น】เรียนรู้การออกเสียง ตัวฮิรากานะ คาตาคานะ การออกเสียงภาษาญี่ปุ่น คันจิพื้นฐาน และเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวันได้
ระดับ 2
ระดับ 3 【ชั้นกลาง1】 สามารถอธิบายสถานการณ์หรือจุดมุ่งหมายได้ดีขึ้นจากระดับชั้นต้น
ระดับ 4 【ชั้นกลาง2】เพื่อสามารถใช้ในการสื่อสารได้อย่างธรรมชาติ และเสริมสร้างคำศัพท์ และไวยากรณ์ในระดับที่สูงขึ้น
ระดับ 5
ระดับ 6 【ชั้นสูง1】เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความสามารถในการสื่อสาร สำหรับสถานการณ์ทางสังคมต่างๆ โดยศึกษาวิธีการใช้จากข้อความขั้นสูง
ระดับ 7
ระดับ 8 【ชั้นสูง2】เพื่อมุ่งพัฒนาความสามารถในความเข้าใจภาษาญี่ปุ่นและความสามารถ ในการเรียนในมหาวิทยาลัยและการใช้ชีวิตในสังคมอย่างราบรื่น
ระดับ 9

<ประโยนช์จากคลาสเรียน>

  • นอกเหนือจากความรู้ทางภาษาแล้ว ยังได้เรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี และมารยาท ของคนญี่ปุ่นซึ่ง จะช่วยให้เข้าใจตัวภาษาได้ดีขึ้น
  • ได้ฝึกในการฝึกใช้งานภาษาญี่ปุ่นอย่างถูกต้องด้วยกิจกรรมในห้องเรียนแบบแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
  • เพิ่มพูนความสามารถของนักเรียน รวมทั้งชี้แนะแนวทางเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของนักเรียนแต่ละคน

<วิธีสมัคร>

ผู้ที่ต้องการเข้าเรียนด้วยวีซ่านักเรียน ☞ โปรดดูที่ 「รายละเอียดสำหรับผู้สมัคร(หลักสูตรระยะยาว)」
ผู้ที่ต้องการเข้าเรียนด้วยวีซ่าระยะสั้น ☞ โปรดดูที่ 「รายละเอียดสำหรับผู้สมัคร(หลักสูตรระยะสั้น)」
ผู้ที่ถือวีซ่าประเภทอื่นๆที่ไม่ใช่วีซ่านักเรียน ☞  โปรดดูที่ 「รายละเอียดสำหรับผู้สมัคร(ผู้ที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น)」