หลักสูตร(คอสสำหรับผู้ที่ถือวีซ่านักเรียน)

หลักสูตรฝึกและพัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยญี่ปุ่น ได้แก่ การฟัง พูด อ่าน เขียน (※คอสสำหรับผู้ที่ถือวีซ่านักเรียน)

<กลุ่มเป้าหมาย>

  • ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เช่น มหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนเฉพาะทาง ในประเทศญี่ปุ่น
  • ผู้ที่มีเป้าหมายที่จะทำงานกับบริษัทญี่ปุ่นหรือหางานในประเทศญี่ปุ่น
  • ผู้ที่ต้องการใช้ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำอย่างถูกต้อง
  • ผู้ที่ต้องการฝึกทักษะภาษาญี่ปุ่นของตนเอง

<ระดับคลาสเรียน>初級แบ่งออกเป็น 8 ระดับ ตั้งแต่ระดับต้นถึงระดับสูง

Level 1 【ระดับต้น】เรียนรู้การออกเสียง ตัวอักษรแบบฮิรากานะ คาตากานะ ตัวอักษรคันจิขั้นต้น และหลักการใช้ภาษาอย่างง่ายๆ ทั้งรูปแบบยกย่องและถ่อมตัว รวมทั้งฝึกการสนททนาในชีวิตประจำวัน
Level 2
Level 3 【ระดับกลาง】ฝึกทักษะที่ได้เรียนรู้มาในระดับต้นให้ดีขึ้น เพิ่มพูนความรู้ด้านคำศัพท์และหลักภาษาเพื่อให้แม่นยำและเป็นธรรมชาติยิ่งขึ้น
Level 4
Level 5 【ระดับกลาง-สูง】ฝึกการจำแนกรูปแบบถ่ายทอดการสื่อสารที่คล้ายกัน พร้อมเพิ่มพูนคำศัพท์ที่สูงมากขึ้น รวมทั้งฝึกและพัฒนาให้สามารถสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างเข้าใจหลากหลายสถานการณ์
Level 6
Level 7 【ระดับสูง】เพิ่มพูนความรู้ด้านต่างๆและเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน เพื่อให้เข้าใจชีวิตในสังคมและบทเรียนในมหาวิทยาลัยได้เป็นต้น
Level 8

<ประโยนช์จากคลาสเรียน>

  • นอกเหนือจากความรู้ทางภาษาแล้ว ยังได้เรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี และมารยาท ของคนญี่ปุ่นซึ่ง จะช่วยให้เข้าใจตัวภาษาได้ดีขึ้น
  • ได้ฝึกในการฝึกใช้งานภาษาญี่ปุ่นอย่างถูกต้องด้วยกิจกรรมในห้องเรียนแบบแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
  • เพิ่มพูนความสามารถของนักเรียน รวมทั้งชี้แนะแนวทางเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของนักเรียนแต่ละคน

<วิธีสมัคร>

ผู้ที่ต้องการเข้าเรียนด้วยวีซ่านักเรียน ☞ โปรดดูที่ 「รายละเอียดสำหรับผู้สมัคร(หลักสูตรระยะยาว)」
ผู้ที่ต้องการเข้าเรียนด้วยวีซ่าระยะสั้น ☞ โปรดดูที่ 「รายละเอียดสำหรับผู้สมัคร(หลักสูตรระยะสั้น)」
ผู้ที่ถือวีซ่าประเภทอื่นๆที่ไม่ใช่วีซ่านักเรียน ☞  โปรดดูที่ 「รายละเอียดสำหรับผู้สมัคร(ผู้ที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น)」